PRZYCHODNIA NZOZ ZDROWIE
Od 2.01.2018r. Roztoka
i Dobromierz
połączyły się w jedną przychodnię


 

RODO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC:

 PACJENTÓW, KONTRAHENTÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW ORAZ PRACOWNIKÓW

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zdrowie sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 3, 58-173 Roztoka, NIP: 884-274-82-75.

2.     Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kierować do Inspektora ochrony danych w Zdrowie Sp. z o.o. na adres email: iod@nzozzdrowie.com.pl lub na adres pocztowy:

Inspektor ochrony danych

Zdrowie sp. z o.o.

ul. Kościelna 4, 58-150 Strzegom

3.     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1), zwanego RODO, zgodnie z:

·       (w odniesieniu do naszych Pacjentów)

                                          i.    art. 9 ust. 2 lit. h - w celach zdrowotnych w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654,) przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy
z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r., poz.1318),

                                         ii.    art. 6 ust. 1 lit. c - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, w tym polegającego na tworzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami wskazanymi w treści przepisu art. 24 i 29 ww. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

                                        iii.    art 6 ust 1 lit. f - w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie związane ze świadczeniem usług przez Zdrowie Sp. z o.o. oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

·       (w odniesieniu do naszych Kontrahentów, Współpracowników oraz Pracowników)

                                          i.    art. 6 ust. 1 lit. b - w celu realizacji i obsługi umowy zawartej przez Panią/Pana
z Administratorem danych,

                                         ii.    art. 6 ust. 1 lit. c - w celu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, zawieraniem i rozliczaniem umów oraz zatrudnianiem pracowników,

                                        iii.    art. 6 pkt 1 lit. f - w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi
z realizacją umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem danych.

4.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

·       (w odniesieniu do naszych Pacjentów)

                                          i.    cały okres udzielania świadczenia zdrowotnego oraz przez okres przechowywania sporządzonej w związku z tym dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna obejmująca Pani/Pana dane będzie przechowywana przez okres wskazany w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane będą także wykorzystywane do rozliczania, kontroli oraz mogą być udostępnianie
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

·       (w odniesieniu do naszych Kontrahentów, Współpracowników oraz Pracowników)

                                          i.    okres realizacji umowy, a także po jej zakończeniu w celu jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony
o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z realizacją umowy lub też
z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej,
co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych

5.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, w zakresie nie objętym dokumentacją przebiegu udzielania świadczeń zdrowotnych. Wykonywanie niniejszych praw nie może naruszać obowiązku nałożonego na Administratora Danych
na podstawie przepisu art. 24 i 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

6.     Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul Stawki 2).

7.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane - odbiorcom danych świadczącym na rzecz administratora usługi prawnicze, informatyczne, doradcze, pocztowe, kurierskie, medyczne (w tym NZOZ Twoje Zdrowie w zakresie opieki długoterminowej, laboratoria i inne placówki służby zdrowia) oraz do Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poza wskazanymi podmiotami, Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

foto


ZDROWIE Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 3
58-173 Roztoka

REJESTRACJA ROZTOKA
tel. 74/850 91 79

e-mail: sekretariat@nzozzdrowie.com.pl

filia 1:

ul. Kościelna 4
58-150 Strzegom

REJESTRACJA STRZEGOM
tel. 74/649 22 77

e-mail: sekretariat@nzozzdrowie.com.pl

filia 2:

Kościuszki 4
58-170 Dobromierz

REJESTRACJA DOBROMIERZ
tel. 74/858 61 10

e-mail: sekretariat@nzozzdrowie.com.pl

filia 3:

Wierzbno 1a
55-216 WIERZBNO

REJESTRACJA WIERZBNO
tel. 71/301 48 66

e-mail: wierzbno@nzozzdrowie.com.pl

NIP: 8842748275

REGON: 02174214

KRS: 0000467595

Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł


godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

OD 08.00 DO 18.00

 

RODO - obowiązek informacyjny