PRZYCHODNIA NZOZ ZDROWIE
Od 2.01.2018r. Roztoka
i Dobromierz
połączyły się w jedną przychodnię


 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są pacjentom, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej poz poprzez złożenie deklaracji, a także osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.

Świadczenia poz ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukacje zdrowotną.

Świadczenia lekarza poz udzielane są w uzasadnionych przypadkach w warunkach domowych.


W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz poz współpracuje z :

 • pielęgniarką poz,

 • położną poz,

 • pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania,

 • innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców oraz przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.


Lekarz udzielający świadczeń, zgodnie z zakresem zadań lekarza poz:
integruje, koordynuje lub kontynuuje działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do jego świadczeniobiorcy przez innych świadczeniodaców w ramach swoich kompetencji zawodowych, m.in.:

 • planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne stosownie do stanu zdrowia pacjenta,

 • przeprowadza badanie przedmiotowe z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej,

 • kieruje pacjenta na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i leczenia wprzypadku gdy uzna to za konieczne,

 • zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne,

 • wykonuje zabiegi i procedury medyczne,

 • kieruje pacjenta do wykonywania zabiegów i procedur medycznych do innych świadczeniodawców,

 • kieruje do zakładów lecznictwa stacjonarnego, a także do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz oddziałów paliatywno-hospicyjnych i pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej.

Pielęgniarki i położne poz uwzględniając kompetencje zawodowe planują i realizują kompleksową opiekę nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania obejmując opieką: zdrowych i chorych, a także osoby niepełnosprawne.
Realizacja opieki nad pacjentami zadeklarowanymi do pielęgniarek i położnych poz następuje od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, gdy wymaga tego stan świadczeniobiorcy, świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia.


Do zadań pielęgniarki poz należy m.in.:

 • rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych pacjentów oraz realizacja opieki pielęgnacyjnej w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej,

 • przygotowanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności,

 • wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy,

 • ocena i monitorowanie bólu,

 • ocena wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny, w tym pielęgniarska kwalifikacja do objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długoterminową

 • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia,

 • cewnikowanie pęcherza u kobiet,

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się, w porozumieniu z lekarzem,

 • ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych i dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego,

 • rehabilitacja przyłóżkowa w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia, usprawnianie ruchowe, drenaż ułożeniowy, gimnastyka oddechowa.

Do zadań położnej poz należy m.in.:

 • opieka w okresie ciąży, porodu, połogu,

 • opieka nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia,

 • opieka w chorobach ginekologicznych,

 • opieka nad kobietą w każdym okresie jej życia,

 • wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy,

 • przyjmowanie porodu w warunkach domowych,

 • udzielanie pomocy w okresie laktacji,

 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, śródskórnych oraz wlewów dożylnych,

 • leczenie i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn we współpracy z pielęgniarką poz,

 • doraźną modyfikację dawki leczniczej leku przeciwbólowego w uzgodnieniu z lekarzem i zgodzie z wykazem leków, do których podawania uprawniona jest położna

foto


ZDROWIE Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 3
58-173 Roztoka

REJESTRACJA ROZTOKA
tel. 74/850 91 79

e-mail: sekretariat@nzozzdrowie.com.pl

filia 1:

ul. Kościelna 4
58-150 Strzegom

REJESTRACJA STRZEGOM
tel. 74/649 22 77

e-mail: sekretariat@nzozzdrowie.com.pl

filia 2:

Kościuszki 4
58-170 Dobromierz

REJESTRACJA DOBROMIERZ
tel. 74/858 61 10

e-mail: sekretariat@nzozzdrowie.com.pl

filia 3:

Wierzbno 1a
55-216 WIERZBNO

REJESTRACJA WIERZBNO
tel. 71/301 48 66

e-mail: wierzbno@nzozzdrowie.com.pl

NIP: 8842748275

REGON: 02174214

KRS: 0000467595

Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł


godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

OD 08.00 DO 18.00

 

RODO - obowiązek informacyjny